Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w kursach prowadzonych przez KMP jest

akceptacja regulaminu (pobierz załącznik).

_______________________________________________________________________________________________

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach KMP

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniach Specjalistycznego Centrum Szkoleniowego KMP.

2. Organizatorem szkoleń jest KMP.

3. W celu potwierdzenia woli uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy lub dokonać zgłoszenia telefonicznego.

4. Zgłaszającym może być osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zgłoszenia uczestnika swoim imieniu. Zgłaszający może być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.

5. Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna zgłoszona przez Zgłaszającego.

6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z planem szkolenia oraz zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu szkolenia w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w danym terminie przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych np. choroba trenera. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się zaproponować inny dogodny termin szkolenia. Wszelkie informacje o zmianach w terminach szkoleń będą publikowane na stronie internetowej oraz przesyłane do Zgłaszających pocztą elektroniczną.

9. W przypadku odwołania szkolenia i niewyznaczenia przez Organizatora nowego terminu lub wyznaczenia nowego terminu niedogodnego dla Zgłaszającego, Organizator dokona 100% zwrotu wcześniej wpłaconych opłat na rachunek wskazany przez Zgłaszającego.

10. Szkolenia są prowadzone przez trenera posiadającego niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje w danej tematyce. Program szkolenia jest programem autorskim KMP.

§2

 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenia i rezerwacje na dane szkolenie są przyjmowane w następujący sposób:

a) pocztą elektroniczną na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

b) poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: www.kurs-masazu-poznan.com.pl;

c) telefonicznie pod numerem: 507-245-533

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń.

3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4. Zgłoszenie uczestnictwa po terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem i zgodzie Organizatora. W przeciwnym razie zgłoszenie może nie zostać rozpatrzone.

5.Ilość miejsc na każde ze szkoleń jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.

6. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest deklaracją uczestnictwa w szkoleniu wymaga potwierdzenia przez Organizatora zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia. Organizator dokonuje potwierdzenia wpisu na listę uczestników szkolenia poprzez wysłanie maila zwrotnego do Zgłaszającego. Po dokonaniu potwierdzenia ze strony Organizatora zgłoszenie staje się wiążące dla Uczestnika.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik podpiszę Umowę szkoleniową, Oświadczenie o stanie zdrowia i zgodzie na pełny udział w szkoleniu oraz Regulamin.

 

§3

 Rezygnacja z udziału w szkoleniu

1. Uczestnik może dokonać rezygnacji z udziału w szkoleniu.

2. Organizator musi zostać powiadomiony o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 5 dni przez planowanym terminem szkolenia. Rezygnacja musi być wysłana na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę jej wpływu do Organizatora.

3. W razie złożenia rezygnacji po terminie ustalonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu Zgłaszający będzie obciążony kosztami w wysokości 50 % ceny szkolenia.

4. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika uniemożliwiających udział w szkoleniu Organizator będzie rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie.

5. W przypadku nie złożenia rezygnacji ze szkolenia w wymaganym terminie i nie uczestniczenia w szkoleniu Zgłaszający ponosi 100% kosztów.

6. Zgłaszający może dokonać zmiany Uczestnika i nie podlega to dodatkowym opłatom. Należy jednak poinformować o tym fakcie organizatora najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

§4

 Płatności

1. Udział w szkoleniach organizowanych przez KMP jest odpłatny. Dla każdego ze szkoleń jest ustalona indywidualna cena. Cennik szkoleń zamieszczony jest na stronie www.kurs-masazu-poznan.com.pl. Zgłaszającego obowiązuje cena aktualna w dniu wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty w terminie 5 dni przez planowanym terminem szkolenia lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Organizatorem.

3. Opłata za szkolenie powinna zostać uregulowana na rachunek bankowy Organizatora;  konieczne jest wskazanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, nazwy i daty szkolenia. W przypadku kiedy dane te się nie zmieszczą w tytule przelewu można je uzupełnić poprzez przesłanie do Organizatora maila z uzupełnieniem oraz potwierdzeniem wykonania przelewu.

4.Ceny za szkolenia są cenami całkowitymi.

§5

Postanowienia końcowe

1. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym szkoleniu.

2. Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w trakcie szkolenia spoczywają na Uczestniku szkolenia. Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych wydatków.

3. Materiały przekazane Uczestnikom na szkoleniu są opracowane i przygotowane przez KMP, stanowią własność intelektualną Organizatora i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się ich powielania, udostępniania osobom trzecim oraz przeprowadzania szkoleń na ich podstawie.

4. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach KMP dostępny jest na stronie organizatora: www.kurs-masazu-poznan.com.pl.

5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji szkolenia oraz zgadza się na przesyłanie przez Organizatora informacji o ofercie szkoleniowej Organizatora. Zgoda na przesyłanie informacji o ofercie szkoleniowej Organizatora może być w każdym momencie wycofana.

6. Za szkody powstałe wskutek działania Uczestnika Organizator ma prawo żądać od Uczestnika naprawienia szkody lub finansowej rekompensaty, której wartość będzie równoważnanaprawieniem szkody na koszt Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń trenera. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż na terenie obiektu szkoleniowego nie wolno palić, spożywać alkoholu ani przyjmować innych środków odurzających.

8. W przypadku złamania Regulaminu przez Uczestnika trener ma prawo do wykluczenia Uczestnika z zajęć w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi wykluczonemu z kursu nie przysługuje zwrot wpłaconych zaliczek.